1959

ساکنان استرالیا پس از جنگی هسته ای که انسانهای کره زمین را نابود کرده باید با این واقعیت کنار بیایند که زندگی آنها طی چند ماه آینده نابود خواهد شد...
2020-01-02 241 بازدید 0 دیدگاه 2020-01-27

فیلم North by Northwest 1959 یا فیلم شمال از شمال غربی 1959 محصولی
2020-07-06 4 بازدید 0 دیدگاه 2020-07-06